Comparatie (0)
x

Prelucrare datelor personale

PREMIUM STORE SRL proprietar al site-ului www.premiumstore.ro este Operator de date cu caracter personal și cunoaște importanța asigurării confidențialității datelor dumneavoastră personale conform GDPR . Operatorul se angajează să protejeze confidențialitatea și securitatea datelor personale ale tuturor clienților și vizitatorilor website-ului www.premiumstore.ro prelucrând datele cu caracter personal
în condiții tehnice şi organizatorice de securitate adecvate.

 

Este important pentru noi să vă furnizăm într-o manieră completa și integrată informațiile legate de prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal. Pentru a accesa www.premiumstore.ro ca vizitator anonim, nu este nevoie sa ne furnizați niciun fel de date cu caracter personal.

 

În vederea creării unui cont ,sunt colectate numai cu acordul / acceptul dumneavoastră, la solicitarea PREMIUM STORE SRL, prin unul din formularele on-line utilizate, în deplină legalitate și respectând cerințele privind protecția persoanelor fizice ,în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulație a acestor date, anumite date cu caracter personal.

 

PREMIUM STORE SRL va colecta de la persoana vizată, următoarele date cu caracter personal: nume , prenume, telefon, adresa de domiciliu/livrare, e-mail, adresa IP.

 

Prelucrarea datelor cu caracter personal reprezintă orice operațiune sau set de operațiuni, care se efectuează asupra datelor dumneavoastră cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi: colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziţie în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricţionarea, blocarea, ștergerea sau distrugerea.

 

Persoanele (vizate) ale căror date pot fi prelucrate de către noi sunt clienţii persoane fizice ai PREMIUM STORE SRL (actuali, foşti sau potenţiali), vizitatori, public larg, reprezentanţii / împuterniciţii ai acestora,
legali sau convenţionali.

 

Dumneavoastră, în calitate de persoană vizată, trebuie să furnizaţi date complete, actualizate şi corecte. Refuzul de a furniza aceste date poate determina imposibilitatea furnizării produselor/serviciilor solicitate.

 

Persoanele vizate îşi pot retrage consimţământul pentru prelucrarea datelor, oricând şi fără să fie necesar să indice un motiv printr-o solicitare transmisă pe adresa de e-mail: office@premiumstore.ro.

 

Ulterior soluţionării cererii de retragere a consimţământului, persoana vizată nu va mai primi informări comerciale cu privire la produsele/serviciile oferite de www.premiumstore.ro. PREMIUM STORE SRL nu va prelucra datele dumneavoastră personale decât în măsura în care este necesar pentru îndeplinirea scopurilor prevăzute mai jos.

 • livrarea produselor achiziționate prin intermediul site-ului www.premiumstore.ro;
 • facturarea şi încasarea valorii serviciilor/produselor oferite de PREMIUM STORE SRL;
 • asigurarea garantiei produselor achizitionate;
 • promovare, reclamă, inclusiv prin transmiterea de oferte comerciale generale sau personalizate;
 • dezvoltarea şi îmbunătăţirea produselor/serviciilor oferite;
 • gestionarea relaţiilor cu clienţii;
 • îndeplinirea obligaţiilor legale incidente;


Destinatarii ai datelor cu caracter personal prelucrate de către PREMIUM STORE SRL pot fi :

 • firme de curierat pentru livrarea produselor achiziționate;
 • procesatorii de plății ,pentru asigurarea plații contravalorii produselor și servicilor comandate;
 • parteneri contractuali ai PREMIUM STORE SRL ce ajută la buna funcționare a site-ului;
 • parteneri colaboratori ai PREMIUM STORE SRL , montatori, service sau consiliere tehnica
 • autorităţi publice centrale şi locale, autorităţi judecătoreşti, politie, parchet (în limitele prevederilor legale şi/sau ca urmare a unor cereri expres formulate) ;

 

PREMIUM STORE SRL va considera toate informaţiile colectate de la dumneavoastră ca fiind confidenţiale şi nu le va partaja cu alţi terţi în afara celor menţionaţi în prezentul document fără consimţământul dumneavoastră expres şi anterior.

 

În vederea realizării scopului menţionat, PREMIUM STORE SRL va prelucra datele cu caracter personal pe o perioadă de 10 ani , în cazul în care legea nu specifică un termen mai lung . Ulterior încheierii operaţiunilor de prelucrare a datelor cu caracter personal, în scopul pentru care au fost colectate, acestea vor fi distruse.

 

Pentru a evita utilizarea fără drept a datelor personale, precum şi eventualele abuzuri, PREMIUM STORE SRL utilizează metode şi tehnologii de securitate, asociate cu politici şi proceduri de lucru adecvate. Securitatea integrală a datelor transmise prin internet însă nu poate fi niciodată garantată. PREMIUMSTORE SRL depune toate eforturile în privinţa protejării datelor personale, transmise către website-ul www.premiumstore.ro. Orice transmisie de date se face pe riscul persoanelor vizate.

 

Persoanele vizate au următoarele drepturi conform GDPR: dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la ştergerea datelor, dreptul la restricţionarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziţie şi procesul individual automatizat. Persoanele vizate au dreptul de a se opune în orice moment, în mod gratuit şi fără nicio justificare, prelucrării datelor personale în scop de marketing direct, utilizând, dacă este cazul, funcţia de dezabonare inclusă în materialele de marketing.

 

De asemenea, persoanelor vizate le este recunoscut dreptul de a depune o plângere către A.N.S.P.D.C.P. sau de a introduce o cale de atac judiciara.

 

Prin citirea acestui document persoanele vizate au luat la cunoştinţă şi înţeleg faptul că datele cu caracter personal furnizate către PREMIUM STORE SRL constituie elemente determinante pentru accesarea serviciilor oferite de PREMIUM STORE SRL şi/sau derularea activităţii comerciale/contractuale.

 

În cazul în care, persoanele vizate, direct sau prin reprezentant, îşi exercită drepturile menţionate mai sus, în mod vădit nefondat, nejustificat sau excesiv, în special din cauză caracterului lor repetitiv, PREMIUMSTORE SRL poate:

 • fie să perceapă o taxa rezonabilă ţinând cont de costurile administrative pentru furnizarea informaţiilor sau a comunicării sau pentru luarea masurilor solicitate;
 • fie sa refuze să dea curs cererii.

 

Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa în scris printr-o cerere, transmisă la adresa de e-mail: office@premiumstore.ro

 

Vă informam ca Responsabilul cu Protecția Datelor al PREMIUM STORE SRL poate fi contactat la adresa de mail : adrian.magda@gdprservicii.ro

 

Aceste prevederi pot suferi modificări/actualizări ocazionale. Vă recomandăm să verificați la fiecareutilizare a website-ului www.premiumstore.ro prezentele prevederi, pentru a fi tot timpul informaţi în legătură cu acestea.

 

Prin accesarea website-ului www.premiumstore.ro, ulterior modificărilor, noile prevederi acestea se vor considera acceptate.

 

PREMIUM STORE SRL , Str. Nicolae Caramfil , nr . 87, sect.1 ,București , e-mail: office@premiumstore.ro

PREMIUM STORE SRL cu sediul in București, str. Nicolae Caramfil nr 87, prelucrează informații personale în calitate de Operator de date cu caracter personal. Informațiile colectate vor fi utilizate în următoarele scopuri:
More information