Comparatie (0)
x

BOSCH 5 ani Garanție fără Costuri Suplimentare

REGULAMENT OFICIAL CAMPANIE BOSCH

«5 ANI GARANŢIE FĂRĂ COSTURI SUPLIMENTARE PENTRU APARATE ÎNCORPORABILE SI INDEPENDENTE»

1 ianuarie 2021 - 31 decembrie 2025

 

1.   Organizatorul campaniei:

 

Campania “5 ani garanție fără costuri suplimentare pentru aparate incorporabile si independente” (denumită în cele ce urmează "Campania") este organizată de PREMIUM STORE S.R.L., societate înfiinţată şi funcţionând în acord cu legea română, cu sediul social în București, str Nicolae Caramfil, nr 87, bl EKA, sector 1 înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/13801/2018, CIF RO 39922855, reprezentată prin dl Adrian Modirca, în calitate de administrator, denumită în continuare "Organizator".

 

Regulamentul Oficial (denumit în cele ce urmează "Regulamentul") este întocmit și va fi făcut public conform legislației aplicabile din România prin publicare pe site-ul www.premiumstore.ro, fiind disponibil, pe toată durata de desfășurare a Campaniei, în mod gratuit oricărui participant atât pe site, cât și la cererea acestora transmisă la adresa Organizatorului menționată la paragraful de mai sus.

 

Campania se desfășoară în baza prezentului Regulament, care este obligatoriu pentru toți Participanții. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica și/sau schimba prezentul Regulament și/sau înceta și/sau suspenda și/sau întrerupe Campania pe parcursul derulării Campaniei, dar nu înainte de a anunța modificarea pe website-ul www.premiumstore.ro cu cel puțin 24 de ore înainte ca acestea să devină aplicabile.

 

2.   Participanți:

 

La Campania “5 ani garanție fără costuri suplimentare pentru aparate incorporabile si independente” are dreptul să participe orice utilizator (client final) persoană fizică cu vârsta minimă de 18 ani, cu domiciliul stabil în România, persoane fizice autorizate și/sau persoane juridice cu sediul principal/secundar pe teritoriul României, care acceptă termenii și condițiile prezentului Regulament (denumiți în cele ce urmează "Participanți"). În cazul persoanelor juridice, Campania nu este aplicabilă în cazul utilizării produselor în scopuri profesionale precum, dar nelimitativ, restaurante, cantine, bufete, pensiuni.

 

Prin participarea la Campanie, Participanții confirmă cunoașterea prevederilor Regulamentului și își exprimă acordul în privința acestora, participarea la aceasta Campanie implicând acceptarea integrală, expresă și neechivocă a prezentului Regulament.

 

3.     Obiectul Campaniei:

 

Obiectul Regulamentului este reprezentat de stabilirea condiţiilor în care Participanţii beneficiază de o perioadă de 5 (cinci) ani garanţie pentru produsele participante la Campanie, dupa cum sunt acestea descrise la punctul 7 al prezentului Regulament.

 

Pentru evitarea oricăror neclarităţi, prin terminologia "5 ani garanţie" se înţeleg următoarele:

 

Organizatorul oferă Participanților, suplimentar garanției legale de conformitate de 2 ani prevăzută de Legea 449/2003 privind vânzarea produselor şi garanţiile asociate acestora, o garanţie comercială de 3 ani (denumită în continuare „Garanția extinsă”). Condițiile de extindere a termenului de garanție de conformitate de 2 ani cu o perioadă suplimentară de 3 ani sunt detaliate în prezentul Regulament.

 

În contextul prezentului document sau în comunicările referitoare la prezenta Campanie, referirile la Garanţia extinsă vor fi interpretate în sensul noţiunii de garanţie comercială, astfel cum este aceasta definită de legea 449/2003 şi vor avea în vedere precizările anterior menţionate. Drepturile conferite prin lege consumatorilor nu vor fi afectate prin Garanţia extinsă oferită.

 

4.   Durata Campaniei

 

Campania “5 ani garanție fără costuri suplimentare pentru aparate incorporabile si independente” va începe pe data de 01.01.2021, ora 00:00:00 şi se va încheia la data de 31.12.2025, ora 23:59:59. Orice achiziție făcută înainte și după această perioadă nu va fi luată în considerare de către Organizator la acordarea Garanției extinse.

 

În măsura în care Organizatorul decide să reducă sau să prelungească durata Campaniei, acest fapt va fi adus la cunoştinţa participanţilor prin actualizarea prezentului Regulament şi publicarea informaţiei pe website cu cel puţin 24 ore înainte ca modificările să devină efective.

 

5.   Aria de desfășurare a Campaniei

 

Prezenta Campanie este organizată şi se desfășoară pe teritoriul României, în magazinele PREMIUM STORE care comercializează produse electrocasnice Bosch.

 

6.   Drept de participare:

 

Au drept de participare persoanele care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 2 din prezentul Regulament. O persoană poate achiziționa mai multe produse participante la promoție, fără limită de număr de produse și de participări.

 

7.   Produse participante:

 

În această promoție sunt eligibile urmatorele produse (denumite în continuare colectiv „Produse Participante” și individual „Produs Participant”).:

-       electrocasnicele incorporabile marca Bosch: cuptoare încorporabile, cuptoare electrice încorporabile, cuptoare multifunctionale cu optiune de microunde, cuptoare multifunctionale cu optiune de aburi, cuptoare multifunctionale cu aburi, cuptoare multifunctionale cu optiuni de microunde si aburi, cuptoare incorporabile cu aburi, cuptoare incorporabile cu microunde, plite încorporabile, hote, mașini de spălat vase încorporabile, mașini de spălat rufe încorporabile, aparate frigorifice încorporabile, sertare termice încorporabile, espressoare încorporabile;

-       electrocasnicele independente marca Bosch: masini de gatit independente, mașini de spălat vase independente, mașini de spălat rufe independente, aparate frigorifice independente;

 

8.   Mecanismul Campaniei:

 

Participarea la Campanie se va face în mod voluntar prin achiziţionarea de catre Participant a unuia sau a mai multor Produse Participante în perioada 01 ianuarie 2021 – 31 decembrie 2025 de la magazinele PREMIUM STORE sau de pe site-ul  www.premiumstore.ro.

 

Participanţii vor primi „Certificatul de garanție extinsa” impreuna cu produsul achizitionat din magazinele PREMIUM STORE sau din magazinul online www.premiumstore.ro. In cazul in care, Participantii nu au primit „Certificatul de garanție extinsa”, acestia trebuie sa solicite certificatul la adresa de email support@premiumstore.ro

 

„Certificatul de garanție extinsa” trebuie păstrat de către Participant împreună cu factura ce face dovada achiziției produsului și cu Certificatul de garanție în original.

 

Organizatorul are dreptul să solicite în orice moment, documente justificative în original (facturi fiscale), care să probeze îndeplinirea de către Participant a condițiilor de obținere a Garanției extinse.

 

Neprezentarea acestor documente în condiții satisfăcătoare va conduce la pierderea dreptului Participantului respectiv de a primi Garanție extinsă.

 

9.   Condiții de validare:

 

Pentru ca Organizatorul să acorde Garanția extinsă pentru Produsul Participant achiziționat, Participantul trebuie să îndeplinească concomitent următoarele condiții:

A.  Să îndeplinească condițiile de participare prevăzute la art. 2.

B.  Să achiziționeze, în perioada prevăzută la art. 4, unul dintre Produsele Participante descrise la art. 7.

C.  Să păstreze, pe toată perioada de garanţie, Certificatul de garanţie în original, documentele fiscale de achiziţie a produsului, pentru a putea dovedi achiziţia produsului în Campanie.

D.    Produsul Participant, pentru care se acordă Garanția extinsă să fie utilizat exclusiv în scopuri casnice. Garanţia legală de conformitate şi Garanția extinsă nu sunt valabile în cazul utilizării respectivului produs

în scopuri profesionale: în restaurante, bufete, cantine, etc. sau altfel decât este menționat în certificatul de garanție.

Garanția extinsă se acordă numai în situația îndeplinirii cumulative a condițiilor de mai sus.

 

10. Litigii

 

Eventualele litigii apărute intre Organizator și Participanții la prezenta Campanie se vor rezolva pe cale amiabilă sau în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești române competente de la sediul Organizatorului.

 

11.  Regulamentul promoției

 

Prin participarea la promoția “5 ani garanție fără costuri suplimentare pentru aparate incorporabile si independente” Participanții sunt de acord să respecte și să se conformeze tuturor prevederilor, termenilor și condițiilor prezentului Regulament.

 

Regulamentul este disponibil pe site-ul www.premiumstore.ro, începând cu data de 1 ianuarie 2021 (ora 00:00).

 

12.  Date cu caracter personal

 

Prin prezentul Regulament, Organizatorul se obligă să respecte prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (denumit în continuare "GDPR"). Informaţii cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal în scopul sau în legătură cu desfăşurarea Campaniei sunt prevăzute în sectiunea „Prelucare date personale” disponibila pe www.premiumstore.ro.

 

Prin înscrierea și participarea la Campanie, precum, și comunicarea datelor personale în modalitățile indicate în mod expres prin Regulament, Participanții la campania “5 ani garanție fără costuri suplimentare pentru aparate incorporabile si independente” își exprimă acordul expres și neechivoc cu privire la prezentul Regulament, inclusiv cele cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, pentru ca datele lor personale să fie prelucrate și să intre în baza de date a Organizatorului pentru verificare și validare finală și evidența înregistrării în cadrul acestei campanii.

 

Organizatorul se obligă să respecte drepturile Participanților prevăzute in legile în vigoare. Datele furnizate nu vor fi difuzate către terți cu excepția cazurilor în care Organizatorul trebuie să respecte obligațiile impuse de lege.

 

Participanții la Campanie, în calitate de persoane vizate, au conform prevederilor Regulamentului UE 2016/679 al Parlamentului European și a Consiliului, aplicabil în România începând cu data de 25 mai 2018 următoarele drepturi: dreptul de a se informa asupra datelor, de acces la date, de a rectifica datele, de a șterge datele, de a restricționa prelucrarea datelor, de a retrage consimțământul de prelucrare a datelor, de a se opune prelucrării datelor, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul de a se adresa instanței competente și de plângere la autoritatea de supraveghere în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date. Pentru exercitarea acestor drepturi, participanții vor trimite Organizatorului pe adresa str Nicolae Caramfil nr 87, bl EKA, sector 1, București o cerere întocmită în forma scrisă, datată și semnată sau un email la adresa adrian.magda@gdprservicii.ro

 

Scopurile constituirii și administrării bazei de date sunt: desemnarea beneficiarilor Promoției și realizarea de rapoarte statistice aferente Campaniei.

 

Destinatarul prelucrării acestor date este PREMIUM STORE SRL (STR Nicolae Caramfil nr 87, bl EKA, sector 1). Societatea va prelucra datele cu caracter personal și le va stoca în conformitate cu prevederile legale aplicabile pentru păstrarea acestor date.

 

Societatea nu intenționează să transfere aceste date cu caracter personal către: o țară non-UE sau o organizație internațională.

 

Pentru mai multe informații privind procesarea datelor personale, vă rugăm să consultați secțiunea „Prelucrare Date Personale”.

 

13. Limitarea răspunderii

 

Înregistrarea Garanției Extinse efectuată înainte sau după perioada menționată în prezentul Regulament nu se va lua în considerare.

 

Organizatorul va fi exonerat de orice răspundere în cazul în care: (i) participantul a achiziţionat un alt produs decât cele ce sunt supuse prezentei Campanii; (ii) în cazul în care a achiziţionat produsul într-o altă perioadă decât cea de desfăşurare a Campaniei; (iii) în cazul în care Participantul nu poate face dovada achiziţiei produsului cu privire la documentele justificative (factură/bon fiscal, Certificat de garanţie).

 

Organizatorul nu are nicio obligație de a întreține corespondența cu solicitanții unor revendicări neconforme prezentului Regulament și care apar ulterior acordării efective a Garanției Extinse.

 

14.  Prevederi finale

 

În cazul în care Organizatorul constată că un Participant nu a îndeplinit și/sau nu a respectat condițiile stipulate de prezentul Regulament, își rezervă dreptul de a suspenda oricând drepturile și beneficiile ce revin respectivului Participant, fără alte despăgubiri sau plăți.

 

Participanților la promoție nu le sunt impuse niciun fel de cheltuieli directe sau indirecte suplimentare, cu excepția cheltuielilor normale de desfășurare a Campaniei.

 

Prezentul Regulament a fost redactat cu respectarea prevederilor Ordonanței de Guvern nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor pe piață, cu modificările subsecvente.

 

Organizator

Prin Administrator

Adrian Modirca

Scrie-ne

PREMIUM STORE SRL cu sediul in București, str. Nicolae Caramfil nr 87, prelucrează informații personale în calitate de Operator de date cu caracter personal. Informațiile colectate vor fi utilizate în următoarele scopuri:
More information