Comparatie (0)
x

Concurs „Gătește #LikeABosch!” 24– 27 august 2023

REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI BOSCH

„Gătește #LikeABosch!” 24– 27 august 2023

 

 

1. Organizatorul Campaniei:

Campania „Gătește #LikeABosch!” (denumita in cele ce urmeaza "Campania" sau "Campania promotionala") este organizata de PREMIUM STORE S.R.L. cu sediul in Bucuresti, str Nicolae Caramfil, nr 87, bl EKA, sector 1, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub numarul de ordine J40/13801/2018, avand cod unic de identificare RO39922855, denumita in continuare "Organizator".

2. Regulamentul Campaniei

Campania se desfasoara in temeiul prezentului regulament oficial al Campaniei (denumit in cele ce urmeaza „Regulamentul”). Regulamentul este obligatoriu pentru toti Participantii și pentru toate entitățile implicate în derularea Concursului și conform cu prevederile Ordonanței nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață, varianta republicată, cu modificările și completările ulterioare („OG 99/2000”), prevederile Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, cu modificările și completările ulterioare („Legea 506/2004”) și Regulamentul UE 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE („GDPR”). Regulamentul de desfasurare a Campaniei este disponibil in mod gratuit oricarui solicitant, atat pe pagina de internet a campaniei pe www.premiumstore.ro, cat si la sediul Organizatorului, din Bucuresti, str Nicolae Caramfil nr 87, bl EKA, sector 1.

Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica si/sau completa prezentul Regulament, precum si de a inceta si/sau suspenda si/sau intrerupe Campania, cu condiția înștiințării prealabile a Participantilor cu privire la modificarile survenite, prin publicarea actualizarilor si publicarea Regulamentului astfel cum a fost acesta modificat pe website-ul www.premiumstore.ro cu cel putin 24 de ore inainte ca acestea sa devina aplicabile.

Inscrierea la Campanie presupune cunoasterea si acceptarea integrala, expresa si neechivoca a prevederilor prezentului Regulament de catre Participanti, in vederea derularii Campaniei. Participantii se obliga sa respecte si sa se conformeze tuturor termenilor, conditiilor si prevederilor prezentului Regulament.

3. Perioada si aria de desfasurare a campaniei:

3.1. Campania este organizata si se desfasoara la standul de LIVECOOKING amenajat in cadrul Central Park Wine Festival, care se va desfasura in perioada 24-27 august 2023 in Parcul Central din Cluj-Napoca, denumit in continuare Festivalul. Perioada de desfasurare a campaniei este 24 – 27 august 2023, in timpul sesiunilor de LIVECOOKING.
3.2. Tragerea la sorti va avea loc in fiecare zi a Festivalului, la sfarsitul sesiunii de LIVECOOKING.
 

4. Dreptul de participare:

4.1. Au dreptul de a participa la Campanie persoanele fizice care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:
(i) Au implinit varsta de 18 ani la data inceperii Campaniei, avand capacitate deplina de exercitiu, si domiciliul sau resedinta in Romania;
(ii) Sunt de acord cu termenii si conditiile prezentului Regulament;
(iii) Sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal, in acord cu prevederile prezentului Regulament.
(iv) Au completat talonul de participare la concurs pus la dispozitie de catre Organizator la standul de LIEVCOOKING


4.2. Inscrierea la Campanie presupune acceptarea integrala, expresa si neechivoca a prevederilor prezentului Regulament. In contextul prezentului document, Participantii la Campanie sunt denumiti in cele ce urmeaza si „Utilizatori”.

4.3. La aceasta Campanie nu au drept de participare urmatoarele persoane:
(i) Prepusi ai Organizatorului, ai Agentiei de publicitate sau prepusi ai oricaror alte societati/entitati implicate in activitati legate de organizarea si desfasurarea Campaniei;
(ii) Rudele de gradul I si II (respectiv copii/parinti, frati/surori) si/sau sotul/sotia prepusilor mentionati la punctul (i) de mai sus;
(iii) Persoanele a caror varsta este mai mica de 18 ani, varsta implinita inainte de data calendaristica a desfasurarii Concursului;
(iv) Angajatii agentiilor/colaboratorilor implicati in organizarea Campaniei;
(v) Membrii familiei angajatilor colaboratorilor/agentiilor mentionate la punctul iv de mai sus (insemand copii, parinti, sot/sotie, frate/sora).

Organizatorul isi rezerva dreptul de a lua toate masurile necesare pentru a preveni inscrierea in Campanie, precum si dreptul de a elimina din Campanie orice persoana din categoriile anterior menţionate.

Utilizarea, în orice mod, a oricăror metode frauduloase de înscriere în Concurs, va atrage anularea tuturor înscrierilor prin aceste metode, iar persoanele care folosesc aceste metode vor fi descalificate. În acest sens, Organizatorul își rezervă dreptul de a anula orice înscriere, sau, după caz, participare la Concurs ce se efectuează cu încălcarea prezentului Regulament Oficial.

5. Mecanismul desfasurarii Campaniei

5.1. Inscrierea in Campanie.

5.1.1. Pentru inscrierea valabila in vederea participarii la Campanie este necesara indeplinirea cumulativa a urmatoarelor conditii:

a) Participantul trebuie sa aiba drept de participare potrivit prevederilor Art. 4 al Regulamentului;
b) Participantul trebuie sa solicite si sa completeze talonul de concurs „Gătește #LikeABosch!”, apoi sa depuna talonul completat in urna de la standul de Livecooking in perioada 24– 27 august 2023;
c) Participantul sa fie de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal in scopul participarii la tombola;
d) Participantul sa completeze talonul de concurs „Gătește #LikeABosch!”. Talonul de concurs contine urmatoarele campuri si bife:
 

§  Nume

§  Prenume

§  Adresa e-mail

§  Numar Telefon

§  Data

§  Semnatura

§  * Sunt de accord cu prelucrarea datelor mele cu caracter personal in scopul participarii la Tombola. La tombola pot participa cei care sunt de acord cu prelucrarea datelor.

Toate campurile sunt obligatorii, iar nebifarea campurilor marcate cu * duce la imposibilitatea inscrierii in promotie.

5.2. Validarea Campaniei

5.2.1. Datele de participare trebuie completate corect si complet astfel incat pe baza acestora sa se poata realiza identificarea si contactarea Participantului, in cazul in care acesta este desemnat castigator prin tragerea la sorti.

5.2.2. Nu sunt impuse cheltuieli directe sau indirecte suplimentare pentru participarea la aceasta campanie, cu exceptia cheltuielilor normale (tarife de internet – accesare site pentru consultare Regulament, tarife servicii de telefonie mobile, etc) ocazionate de actiunea de inscriere/ participare.

5.2.3. Daca sunt identificate persoane care au influentat sau care au facilitat castigarea de premii in cadrul Tombolei, incalcand prevederile prezentului Regulament Oficial, Organizatorul are dreptul de a cere restituirea premiilor astfel castigate si de a actiona in instanta respectivele persoane, atat prin actiuni civile, cat si prin plangeri penale, in vederea recuperarii prejudiciilor cauzate.

5.2.4. Utilizarea, in orice mod, a unor metode frauduloase de inscriere in Tombola, va atrage anularea tuturor inregistrarilor prin aceste metode, iar persoanele care folosesc aceste metode vor fi descalificate. În acest sens, Organizatorul isi rezerva dreptul de a anula orice participare la Tombola ce se efectueaza cu incalcarea prezentului Regulament Oficial ori prin incercari de fraudare.

5.2.5. Refuzul de a furniza datele necesare inscrierii in Campanie conduce la imposibilitatea participarii la Campanie, inclusiv la imposibilitatea acordarii premiilor.

5.3. Premiile Campaniei

In cadrul Campaniei vor fi acordate, prin tragere la sorti, conform mecanismului descris la Art. 6 de mai jos, urmatoarele premii (sumele sunt exprimate in lei) (“Premiile”):

 

Premiu

Cantitate

Valoare neta per premiu

Impozit venit per premiu

Valoare bruta per premiu

Valoare bruta

Set de 6 pahare Schott Zwiesel

40

175

-

175

7000

 

 

Valoarea totala a premiilor oferite in cadrul Campaniei este de 7000 lei cu TVA inclus (sapte mii de lei). Valoarea premiilor este cea neta si nu include impozitul pe venitul din premii (acolo unde este cazul), impozit care se va calcula, retine si vira de catre Organizator.

Castigatorii premiilor oferite in cadrul acestei Campanii promotionale nu au posibilitatea de a primi contravaloarea premiilor in bani sau inlocuirea acestora cu alte bunuri si nici nu pot solicita schimbarea caracteristicilor / parametrilor premiilor castigate.

Valoarea premiilor care depășesc suma de 600 lei este supusă impozitării potrivit prevederilor din Codul Fiscal. Astfel, Organizatorul se obligă să calculeze și să suporte impozitul datorat de către câștigător pentru venitul corespunzător premiului, în conformitate cu dispozițiile Codului Fiscal în vigoare, privind impozitul pe venit din premii. Cu excepția celor de mai sus, Organizatorul nu este răspunzător de plata altor taxe sau a altor obligații financiare legate de premiul oferit, acesta fiind exclusiv în sarcina Câștigătorului.

6. Desemnarea castigatorilor

Castigatorii vor fi desemnati prin tragere la sorti, la sfarsitul fiecarei sesiuni de LIVECOOKING, in fiecare zi din perioada Festivalului, adica zilele de 24, 25, 26, 27 august 2023. Tragerea la sorti va fi efectuata de MC care va prezenta sesiunea de Livecooking. La tragerea la sorti vor participa toate persoanele care indeplinesc cumulativ cerintele specificate la Art. 3

In cadrul tragerii la sorti se vor extrage cate 10 premii/zi in fiecare din cele 4 zile ale Festivalului constand in 1 (un) set de pahare Schott Szwiezel de vin rosu in valoare de 175 lei. Pentru aceste Premii valoarea totala bruta este de 7000 lei, din care 7000 lei valoarea neta a produsului si 0 (zero) lei impozitul pe veniturile din premii retinut la sursa de Organizator.

6.1 Validarea castigatorilor. Publicarea castigatorilor

Ulterior desemnării câștigatorilor, Organizatorul va incepe procesul de validare a acestora, ocazie cu care se va verifica îndeplinirea condițiilor privind înscrierea Participanților, precum și respectarea tuturor dispozițiilor prezentului Regulament.

Castigatorul va fi informat ca a castigat prin e-mail transmis la adresa de e-mail sau prin intermediul telefonului mentionat in formularul de participare la campanie, in termen de 3 (trei) zile lucratoare de la efectuarea extragerii si trebuie sa furnizeze in termen de maxim 4 (patru) zile de la primirea mesajului urmatoarele date personale necesare pentru verificarea conditiilor de participare prevazute la articolul 3 cat si pentru livrarea premiului:

§  nume si prenume

§  numar de telefon (daca nu a fost inregistrat in formularul de participare initial)

§  adresa de domiciliu / resedinta

§  CNP-ul – in scopul verificarii indeplinirii conditiei de participare la Campanie prevazuta la Art. 4, respectiv, pentru a putea verifica daca varsta castigatorilor in curs de validare este conform Regulamentului, adica 18 ani impliniti la momentul inscrierii in Campanie,

§  datele din cartea de identitate a castigatorului (copie a cartii de identitate) in scopul completarii declaratiilor prevazute de lege, precum și în scopul reținerii și plății de către Organizator a impozitului în conformitate cu dispozițiile Codului Fiscal în vigoare, privind impozitul pe venit din premii, în cazul în care aceasta se impune.

In eventualitatea in care la o prima incercare castigatorii nu pot fi contactati (nu raspund la mesajul transmis telefonic sau la e-mail in termen de 2 zile de la primirea acestuia), Organizatorul va incerca inca o data contactarea castigatorilor prin intermediul acelorasi modalitati, numarul maxim de incercari de contactare fiind de doua incercari.
Pentru evitarea oricarei neclaritati, Organizatorul nu poate fi facut in nici un caz responsabil in cazul in care un Participant desemnat castigator nu poate fi contactat si va fi astfel invalidat.
Organizatorul are obligatia legala de a face publice numele castigatorilor si castigurile acordate.

Anunțarea Câștigătorilor se va realiza prin publicarea acestora pe pagina de facebook Premium Store https://www.facebook.com/premiumstore.ro in termen de maxim 10 zile de la data validarii acestora.

Castigatorul unui premiu desemnat prin tragere la sorti nu poate ceda premiul unei alte persoane.

Nu este permisa acordarea contravalorii in bani a premiilor oferite in cadrul Campaniei, inlocuirea premiilor sau schimbarea parametrilor acestora. In cazul refuzului unui castigator de a beneficia de premiul castigat, asa cum este acesta descris in Regulamentul Oficial, acesta va pierde dreptul de atribuire a premiului.

Daca in timpul Campaniei nu se inscrie nici un participant ori se inscriu mai putini participanti decat numarul premiilor, atunci premiile Concursului ramase neatribuite vor ramane la dispozitia Organizatorului.

Daca sunt identificate cazuri de fraudare a mecanismului de participare la Concurs, Organizatorul are dreptul de a solicita restituirea premiilor castigate si de a actiona in instanta respectivele persoane pentru recuperarea tuturor prejudiciilor cauzate.

Organizatorul nu isi asuma nicio raspundere in cazul in care datele de contact nu sunt valide, in cazul in care e-mailul nu poate fi trimis, receptionat sau nu este citit, verificarea corectitudinii datelor personale inscrise in campanie fiind obligatia exclusiva a participantului la Campanie.

In cazul refuzului castigatorilor de a beneficia de premii sau in cazul imposibilitatii validarii lor, conform prezentului Regulament, acestia vor pierde dreptul de a primi premiul.

Validarea, respectiv invalidarea, se va realiza in functie de criteriile anterior mentionate. In caz de invalidare, premiile vor ramane in posesia Organizatorului.

6.2 Intrarea in posesia premiului

Premiul va fi ridicat de câștigător de la magazinul PREMIUM STORE Cluj Napoca, situat in str Teodor Mihali nr 64, parter, cladirea United Business Riviera, in termen de maximum 21 zile lucratoare de la data validarii. Premiile vor fi inmanate Castigatorilor pe baza unui proces-verbal de predare primire a premiului.

7. Limitarea raspunderii:

Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea acestei Campanii, precum si a Organizatorului.

In eventualitatea unei dispute asupra validitatii unei inscrieri in cadrul acestei Campanii, decizia Organizatorului este definitiva.

Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru:

a) Inscrierile efectuate anterior sau ulterior perioadei Campaniei anterior mentionate;
b) Inscrierile care nu contin toate informatiile obligatorii;
c) Eventuale erori privind datele furnizate de catre castigatorii desemnati, acestea fiind responsabilitatea exclusiva a Participantilor, ca atare Organizatorul nu are niciun fel de obligatie in cazul furnizarii de catre Participanti a unor date eronate care au dus la imposibilitatea identificarii unui castigator, a contactarii acestuia si/sau a trimiterii in conditii normale a premiului castigat;
d) Organizatorul nu va fi responsabil pentru imposibilitatea unui castigator de a intra in posesia premiului trimis prin curier, cauzata de oricare alt motiv decat propria sa culpa;
e) Organizatorul nu va fi responsabil pentru intarzierile in livrarea/inmanarea premiilor cauzate de intarzieri in prestarea serviciilor de catre furnizorii acestuia, de servicii postale/curierat etc;
f) Daca sunt identificate persoane care au influentat, fraudat sau care au facilitat castigarea de premii, Organizatorul are dreptul de a cere urmarirea de catre organele competente si/sau in instanta a respectivelor persoane, pe baza dovezilor existente. Organizatorul isi rezerva dreptul de a refuza accesul utilizatorilor la o parte sau la toate functiile paginilor web aferente sau asimilate campaniei, cat si de a restrictiona procesarea unei inscrieri in cazul in care exista suspiciuni de frauda din partea utilizatorilor prin actiuni sau inactiuni cu caracter sau potential fraudulos privitoare la utilizarea de beneficii acordate prin intermediul paginii web, utilizarea de informatii/identitati false sau de pe alte conturi decat cele personale ale utilizatorului, modificarea sau accesarea informatiilor de pe pagini web sau sisteme informatice, prin inserarea sau manipularea unor scripturi daunatoare, modificarea codului sursa al paginii precum si orice alte tipuri de actiuni sau inactiuni cu caracter fraudulos sau care implica falsuri informatice, detinere de instrumente in vederea de falsificari de valori, accesarea, interceptarea, perturbarea sau alterarea integritatii informatice sau sistemelor informatice, desfasurarea de operatiuni ilegale cu dispozitive sau programe ilegale sau daca prejudiciaza corecta desfasurare a actiunii promotionale.
g) Pierderea statutului de castigator ca urmare a imposibilitatii contactarii persoanei respective din motive independente de Organizator ori netrimiterii informatiilor necesare validarii;
h) Organizatorul nu va fi raspunzator pentru niciunul dintre prejudiciile ce ar putea fi suferite de catre castigator in legatura cu premiile castigate, indiferent de natura acestor prejudicii cu exceptia situatiilor expres prevazute de lege si care ar institui o astfel de raspundere;
i) Situatiile in care anumite persoane inscrise in Campanie sunt in incapacitate de a participa partial sau integral la procesul de validare, daca aceasta incapacitate se datoreaza unor circumstante aflate in afara controlului pe care Organizatorul il poate exercita in mod rezonabil;

Aceste circumstante se pot datora: informatiilor eronate, incomplete, transmise cu intreruperi, transmise cu intarziere sau deformate in orice alt mod, in urma actiunilor utilizatorilor paginii web, a functionarii echipamentelor de calcul ale acestora, aplicatiilor acestora sau a altor echipamente tehnice ale acestora folosite in derularea Campaniei. Aceste circumstante se pot datora, de asemenea, dificultatilor tehnice care pot afecta functionarea conexiunilor Internet si/sau a echipamentelor de calcul si/sau a aplicatiilor furnizorului de Internet si/sau functionarea defectuoasa a e-mail-ului, fie in cazul Organizatorului, fie in cazul participantului, cauzata de probleme tehnice. Aceste circumstante pot, de asemenea, sa se datoreze unor schimbari de legislatie care sa influenteze derularea si implementarea campaniei (precum deciziile adoptate de autoritatile civile, regimul de razboi, catastrofele naturale si alte evenimente similare),

Participantii accepta cu titlu definitiv toate deciziile adoptate de Organizator in privinta castigatorilor, precum si a calendarului ulterior al Campaniei sau a altor schimbari legate de implementarea Campaniei.

Organizatorul isi rezerva dreptul (i) de a anula orice participare la Campanie care se efectueaza prin incalcarea prezentului Regulament si (ii) de a refuza acordarea premiilor in cazul constatarii unor asemenea situatii.

Orice incercare de fraudare se soldeaza cu eliminarea Participantului in cauza din Campanie si cu sesizarea organelor de cercetare penala, Organizatorul urmand sa informeze respectivul participant cu privire la aceasta decizie.

Participantii se obliga, de asemenea, sa puna la dispozitia Organizatorului toate datele de contact relevante, necesare acestuia pentru a lua legatura cu Participantul in vederea derularii Campaniei – anuntare castigatori, transmitere premii etc.

Organizatorul nu răspunde în niciun fel pentru daunele directe sau indirecte care rezultă din participarea la Campanie cu excepţia cazului în care acestea se datorează unor acte de neglijenţă gravă sau unor acte intenţionate de care este responsabil Organizatorul.

Organizatorul si societatile comerciale implicate in Campanie:
 

§  nu sunt raspunzatoare pentru calitatea premiilor oferite in cadrul acestei Campanii;

§  nu sunt raspunzatoare pentru deteriorarea, disparitia sau sustragerea premiului dupa momentul preluarii lui de catre Castigator;

§  sunt exonerate de orice raspundere pentru toate prejudiciile suferite de catre Castigator in legatura cu premiul, ulterior momentului preluarii acestuia, indiferent de natura acestor prejudicii, incluzand dar fara a se limita la vatamari corporale si/ sau vatamari ale sanatatii, respectiv vatamari sau daune aduse patrimoniilor;

§  nu sunt raspunzatoare de eventualele prejudicii sau daune cauzate de catre Castigator unor terti in legatura cu premiul, indiferent de natura acestor prejudicii;

§  isi rezerva dreptul de a redistribui premiul sau de a nu-l mai distribui in cazul in care Castigatorul refuza premiul sau nu se prezinta in vederea inmanarii premiului;

§  nu sunt răspunzătoare pentru înscrierile care nu au fost efectuate până la data finalizării Concursului astfel cum aceasta este prevăzută în prezentul Regulament;

§  nu sunt răspunzătoare pentru nerespectarea procedurii de înscriere de către participanți;

§  mesajele/comunicările/solicitările/plângerile/reclamațiile expediate de către Participanți care nu au fost recepționate de către Organizator sau mesajele/comunicările/solicitările expediate de către Organizator care nu au fost recepționate de Participanți din motive tehnice independente de aceștia;

§  nu sunt răspunzătoare pentru nerespectarea prevederilor prezentului Regulament Oficial de către Participanți. În acest caz, orice încălcare a prevederilor prezentului Regulament Oficial săvârșită de către un Participant atrage după sine invalidarea înscrierii în Concurs sau, după caz, invalidarea câștigătorului, precum și, după caz, răspunderea personală și exclusivă a acestora. Răspunderea cu privire la acordarea premiului este limitată în conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial;

§  nu sunt răspunzătoare pentru situațiile în care adresa de e-mail/numărul de telefon/oricare alte date de contact ale câștigătorilor furnizate în vederea acordării premiului nu pot fi identificate (datele de contact nu sunt corecte, nu există, sunt contrare realității, sunt incomplete etc.) și, ca atare, Organizatorul nu va putea efectua acordarea premiului.

8. Legislatie si litigii:

Prezentul Regulament este guvernat de legislatia romana. Daca una dintre clauze va fi declarata nula, celelalte clauze nu vor fi afectate si vor continua sa fie valabile si aplicabile in conformitate cu legislatia romana.

Eventualele litigii aparute intre Organizator si Participanti cu privire la orice aspect legat de desfasurarea Campaniei se vor solutiona pe cale amiabila, iar in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate in instantele judecatoresti romane competente de la sediul Organizatorului. Cu toate acestea, această prevedere nu exclude dreptul consumatorilor de a apela la mecanisme de soluționare alternativă a litigiilor.

Ulterior momentului semnarii procesului- verbal de predare-primire, reclamatiile referitoare la premiul castigat, nu vor fi luate in considerare de catre Organizator.

9. Prelucrarea datelor cu caracter personal:

Informarea persoanelor vizate cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal se regaseste in Anexa 1 a prezentului Regulament.

9.1 Protectia si securitatea datelor cu caracter personal

9.1.1.Protectia datelor cu caracter personal apartinand copiilor

Intrucat la Campanie pot participa exclusiv persoanele fizice cu varsta de minim 18 ani la data inceperii Campaniei, nu vor fi prelucrate si stocate date apartinand persoanelor cu varsta mai mica de 18 ani. In situatia in care Operatorul/ un Imputernicit primeste date cu caracter personal apartinand persoanelor cu varsta mai mica de 18 ani, aceste date vor fi imediat sterse/ distruse de pe mijlocele de prelucrare si stocare ale Operatorului/ Imputernicitului. In cazul in care un parinte sau un titular al autoritatii parintesti notifica prelucrarea unor date cu caracter personal apartinand unor persoane cu varsta mai mica de 18 ani, Operatorul va sterge/ distruge imediat aceste date de pe mijlocele de prelucrare si stocare.

9.1.2. Securitatea datelor cu caracter personal

Operatorul se obliga sa implementeze masuri tehnice si organizatorice adecvate in vederea asigurarii unui nivel de securitate corespunzator datelor cu caracter personal apartinand participantilor la Campanie. Operatorul se obliga sa impuna si Imputernicitului/Imputernicitilor acestuia obligatii similare. La evaluarea nivelului adecvat de securitate se va tine seama in special de riscurile prezentate de prelucrarea datelor cu caracter personal, generate in special, in mod accidental sau ilegal, de distrugerea, pierderea, modificarea, divulgarea neautorizata sau accesul neautorizat la datele cu caracter personal transmise, stocate sau prelucrate.

10. Forta majora: incetarea si intreruperea campaniei

Campania poate inceta inainte de implinirea perioadei prevazute in cazul producerii unui eveniment ce constituie forta majora, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a asigura desfasurarea in bune conditii a Campaniei.

Forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi prevazut, controlat sau remediat de catre Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa si a carui aparitie il pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament.

Campania mai poate inceta inainte de implinirea perioadei stabilite ori poate fi suspendata oricand in baza liberei deciziii a Organizatorului, cu conditia ca acesta sa comunice in prealabil o astfel de situatie si cu respectarea prevederilor Regulamentului.
Incetarea sau suspendarea Campaniei va fi adusa la cunostinta participantilor si a publicului prin intermediul site-ului cu minim 48 de ore inainte de incetarea efectiva.
Prezenta Campanie poate inceta inclusiv in cazul schimbarii cadrului legislativ astfel incat organizarea si desfasurarea Campaniei sa presupuna cresterea bugetului alocat acestui proiect.
 

 

 

 

Organizator
PREMIUM STORE S.R.L.

Prin Administrator
Adrian MODIRCA

 

 

ANEXA nr. 1 la Regulamentul Oficial al Campaniei BOSCH „Gătește #LikeABosch!” 24– 27 august 2023

 

(“Campania”) Nota de informare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal Conform Articolului 13 din GDPR

I. Date privind operatorul de date cu caracter personal si imputernicitii

In vederea desfasurarii Campaniei, datele cu caracter personal ale participantilor vor fi prelucrate de catre:

PREMIUM STORE S.R.L. cu sediul in Bucuresti, str Nicolae Caramfil nr 87, bl EKA, sector 1, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub numarul de ordine J40/13801/2018, avand cod unic de identificare RO 39922855, denumita in continuare "Operator".
Datele de contact ale Operatorului pentru nelamuriri sau exercitarea drepturilor de catre persoanele vizate cu privire la datele cu caracter personal sunt urmatoarele:

Vă informam ca Responsabilul cu Protecția Datelor al PREMIUM STORE SRL poate fi contactat la adresa de mail : adrian.magda@gdprservicii.ro

II. Categorii de date cu caracter personal procesate in cadrul Campaniei

In cadrul Campaniei, Operatorul va colecta de la participanti urmatoarele categorii de date cu caracter personal:

(i) Nume si Prenume
(ii) Numar Telefon
(iii) Adresa E-mail

In plus, pentru castigatori:

(iv) Datele din actul de identitate (Nume, Prenume, data nașterii, domiciliul, sex, naționalitate, Cod Numeric Personal, prenumele părinților, serie și număr act identitate, data eliberării, semnătura, fotografia) în vederea îndeplinirii obligațiilor legale în ceea ce privește reținerea și plata de către Organizator a impozitului in conformitate cu dispozițiile Codului Fiscal în vigoare, privind impozitul pe venit din premii, în cazul în care aceasta se impune;
(v) Adresa de domiciliu sau de resedinta – in vederea expedierii premiului castigat;
(vi) CNP – pentru a putea verifica daca varsta Câştigătorilor este conform Regulamentului, adica 18 ani impliniti la momentul înscrierii in Campanie.

III. Scopul procesarii

Datele cu caracter personal ale participanților la Campanie vor fi prelucrate de către Operator in vederea:

(i) Organizării si desfășurării campaniei;
(ii) Desemnării si validării câștigătorilor;
(iii) Atribuirii premiilor;
(iv) Verificarea veridicității datelor furnizate și preîntâmpinarea unor eventuale fraude;
(v) Întocmirea documentelor financiar – contabile necesare potrivit legii, efectuarea după caz, a raportărilor specifice către Autoritatea Națională de Administrare Fiscală;
(vi) Activității de arhivare, în conformitate cu legislația aplicabilă;
(vii) Respectarea dispozițiilor GDPR, precum și a legislației naționale privind protecția datelor cu caracter personal.

IV. Temeiul juridic al prelucrarii

Datele cu caracter personal ale Participanților la Campanie vor fi prelucrate in temeiul consimțământului persoanei vizate (art. 6 alin. 1 litera a din GDPR), a executării contractului (participarea la Concurs ce presupune respectarea termenilor și condițiilor Regulamentului Oficial echivalează cu executarea unui contract) (Art. 6 alin. 1 lit. b) din GDPR) și a obligațiilor legale care revin în sarcina Operatorului in calitate de Organizator al Campaniei (art. 6 alin. 1 litera c) din GDPR).

Furnizarea datelor de către Participanți nu este obligatorie. Refuzul furnizării acestora atrage însă imposibilitatea participării la Campanie.

V. Destinatarii datelor cu caracter personal

Organizatorul poate dezvălui datele cu caracter personal către:

(i) Partenerii sai, actionand fie ca operatori, fie ca persoane imputernicite, notarilor publici/ avocatilor desemnati sa acorde asistenta pentru organizarea si desfasurarea Campaniei.
(ii) Furnizori ai serviciilor aferente activitatilor de marketing (furnizori servicii de e-mail marketing), daca s-a optat pentru comunicari de marketing;
(iii) Furnizori de servicii de curierat;
(iv) Autoritati publice;
(v) Alte categorii de destinatari, inclusiv altor societati din Grup, daca dezvaluirea are la baza un temei juridic adecvat (cum ar fi o obligatie legala, consimtamantul sau interesul legitim).

VI. Transferul datelor cu caracter personal

Operatorul nu va transfera și nu intenționează să transfere datele cu caracter personal prelucrate către țări din afara Uniunii Europene sau către organizații internaționale.

VII. Perioada de stocare a datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal se pastreaza cat este necesar pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate, cu respectarea procedurilor interne privind retentia datelor, inclusiv a regulilor de arhivare aplicabile, dar nu mai mult de 5 (cinci) ani de la data colectării acestora, conform perioadei prevăzute de obligațiile legale de arhivare în materie fiscală.

Datele cu caracter personal ale Participantilor declarati necastigatori vor fi stocate timp de 14 zile.

Datele cu caracter personal ale castigatorilor premiilor cu valoare mai mica de 600 lei vor fi stocate atat cat este necesar pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate, cu respectarea procedurilor interne privind retentia datelor, inclusiv a regulilor de arhivare aplicabile, dar nu mai mult de 5 (cinci) ani de la data colectarii acestora sau pe perioada prevazuta de prevederile legale obligatorii privind arhivarea pentru documentele specifice.

La expirarea perioadei de stocare a datelor cu caracter personal, Operatorul va sterge/distruge aceste date de pe mijloacele de prelucrare si stocare, impunand Imputernicitului/ Imputernicitilor obligatii similare.

VIII. Drepturile persoanelor vizate

In vederea asigurarii unei prelucrari echitabile si transparente, Operatorul informeaza Participantii cu privire la drepturile de care acestia beneficiaza, in calitate de persoane vizate, conform prevederilor legale aplicabile:

(i) dreptul de retragere a consimtamantului cu privire la prelucrare, in orice moment, atunci cand prelucrarea se intemeiaza pe consimtamant, fara ca aceasta sa afecteze legalitatea prelucrarii efectuate pe baza consimtamantului inainte de retragerea acestuia. In cazul in care persoana vizata isi retrage consimtamantul, Operatorul va inceta respectiva prelucrare fara a afecta insa alte operatiuni de prelucrare ale datelor cu caracter personal care se realizeaza in baza altor temeiuri juridice.

De asemenea, persoanele vizate se pot opune oricand prelucrarilor pentru scopul de marketing, inclusiv profilarilor efectuate in acest scop, precum si prelucrarilor bazate pe interesul legitim al Operatorului, din motive care tin de situatia lor specifica.

(ii) dreptul de a solicita accesul la datele cu caracter personal;
(iii) dreptul de a solicita rectificarea datelor cu caracter personal;
(iv) dreptul de a solicita stergerea datelor cu caracter personal
(v) dreptul la restrictionarea prelucrarii;
(vi) dreptul de a se opune prelucrarii, in conditiile prevazute de lege;
(vii) dreptul la portabilitate a datelor;
(viii) dreptul de a depune o plangere in fata Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.

Pentru a va exercita aceste drepturi, va rugam sa trimiteti email la adresa adrian.magda@gdprservicii.ro  

Persoana vizata poate depune plângere în fața autorității de supraveghere a prelucrării datelor cu caracter personal competente în cazul în care drepturile sale sunt încălcate sau in cazul in care datele sale cu caracter personal au fost prelucrate ilegal la adresa:
București, sector 1, Bd. G-ral Gh. Magheru nr. 28-30 sau prin transmiterea acestei plângeri prin e-mail la adresa: Autoritatea Nationala de Supraveghere a Datelor cu Caracter Personal,www.dataprotection.ro

 

PREMIUM STORE SRL cu sediul in București, str. Nicolae Caramfil nr 87, prelucrează informații personale în calitate de Operator de date cu caracter personal. Informațiile colectate vor fi utilizate în următoarele scopuri:
More information